Download (PDF, 141KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงคอกโคพันธุ์รุ่น ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 160 หมู่ 1...
จ้างเหมาพนักงานขับรถผู้บริหาร อ.ส.ค. รองผู้อำนวยการ นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพา...
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อชั้นวางผลิตภัณฑ์ (Drive-in Rack) ขนาด ๔ ชั้น จำนวน ๘๖๔ ช่อง พร้อมติดต...
ซื้ออะไหล่สำรองเครื่องบรรจุนม UHT และเครื่องบรรจุหีบห่อ Down Stream