Download (PDF, 156KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้ออุปกรณ์ระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Vi...
ราคากลาง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 12000 ลิตร
จ้างแรงงานวุฒิ ปวส.เพื่อปฏิบัติงานแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง จำนวน 1 อัตรา
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง (Talent Development) ประจำปี ๒๕๖๑