[divider]

ตำแหน่งที่เปิดรับ
1. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 5 จำนวน 2 อัตรา  
2. ตำแหน่งนักวิชาการการตลาด 4 จำนวน 2 อัตรา  
3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 จำนวน 1 อัตรา 
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย์ 3 จำนวน 1 อัตรา  
5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานผลิต 2 จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครทาง Internet เท่านั้น  (เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 1  ธันวาคม  2558) 

ใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ **NEW

Download (PDF, 96KB)

เนื้อหาอื่น

รับสมัครพนักงาน(บุคคลภายใน)เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้ากอง (นักบริหาร 7) จำนวน 5 อัตรา
รับสมัครพนักงานที่ปฏิบัติงานใน อ.ส.ค. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
รับสมัครพนักงานเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้ากอง (นักบริหาร 7)
รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างและพนักงาน Out source เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานคอมพิวเต...