ราคากลางปรับปรุงการจัดเทศกาลโคนมแห่งชาติ ปี 2557

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงจากโรงสูบ2 ไปยังโรงสูบ 1 ประกาศเลขที่ 018/2560
จ้างพัฒนาระบบการประเมินความสามารถทางพันธุกรรมจีโนมของ อ.ส.ค. ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีพิเศษ
ประกวดราคาซื้อวัสดุปรุงรสโกโก้ จำนวน 23,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ้างเหมาแรงงาน จำนวน 14 อัตรา เพื่อปฎิบัติงาน ณ แผนกอาคารสถานที่ ฝ่ายพัสดุและบริการ