Download (PDF, 2.54MB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม ณ องค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย (โรงงานผ...
จ้างก่อสร้างโรงเรียนปลูพืชผักอินทรีย์ ทรงหลังคาโค้ง 2 ชั้น ความยาว 20x8 เมตร สูง 5.6 เมตร ณ ฝ่ายท่อง...
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อชั้นวางผลิตภัณฑ์ (Drive-in Rack) ขนาด ๔ ชั้น จำนวน ๘๖๔ ช่อง พร้อมติดต...
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน แผนกอาหารโคนม และโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ ...