Download (PDF, 166KB)

เนื้อหาอื่น

จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามกรอบ SEPA โดยวิธีตกลง
จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานส่วนต่างๆ ตามภาคกิจ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 21 คน
.ราคากลาง ชั้นวางผลิตภัณฑ์ (RACK) จำนวน 500 ช่อง พร้อมติดตั้ง
ซื้อชุดวิเคราะห์ Gas Production จำนวน 1 ชุด ณ ฝ่ายวิจัยและการเลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง