Download (PDF, 172KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงใหม่และปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงต่ำ ประกาศเลขที่ 019/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเก็บอาหารอินทรีย์ เลขที่ 024/2560
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบผลิตน้ำสะอาด Reverse Osmosis ขนาด ไม่น้อยกว่า 15,000 ลิตร/ชั่วโมง...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรอง (สิ่งพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง