Download (PDF, 2.83MB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลาง-น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว-12000-ลิตร-และค่าขนส่ง-ประจำเดือน-ธ.ค.59-ม.ค.60
จัดซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม ขนาด 36x๒0๐ cc. (นมไทย- เดนมาร์ค) Slim สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จำนว...
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กล่องบรรจุนม UHT ขนาด 36x200 cc. (นมโรงเรียน)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการตลาดปี 2561 แผน 5 ปี (2561-2565)