Download (PDF, 2.62MB)

เนื้อหาอื่น

จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานแผนกออกแบบก่อสร้าง ฝ่ายพัสดุและบริการ จำนวน 1 อัตรา
กำหนดการประกวดราคาด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างหลังคาอาคารโกดัง พร้อมเทพื้นค...
ราคากลางจ้างแรงงานวุฒิปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รวม 2 อัตรา เพื่อประจำแผนกลูกค้าสัมพั...
ราคากลาง งานปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เป็นบ้านพักหัวหน้าสำนักงานฯ20171121