Download (PDF, 3.49MB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 160/1 หมู่...
จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานแผนกออกแบบก่อสร้าง ฝ่ายพัสดุและบริการ จำนวน 1 อัตรา
จ้างเหมาควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะบริเวณคลัง จำนวน 8 คลัง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ (อาคาร ๒) ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ด้วยวิธีประ...