Download (PDF, 2.8MB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อถังบรรจุไนโตนเจนเหลว ขนาด 30 ลิตร จำนวน 2 ถัง
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำชั้นวางผลิตภัณฑ์นม (Rack 4 ชั้น) จำนวน 1,840 ช่อง พร้อมติดตั้ง ณ องค์กา...
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x250 cc. (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 1,000,000 ใบ ด้วยวิธี...
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการทบทวนโครงสร้างและอัตรากำลัง อ.ส.ค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง