Download (PDF, 467KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอกโคพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อ บรรจุโคพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อได้ 20 ตัว ณ องค์การส...
ราคากลาง น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จำนวน 150000 กก. ประจำเดือนมีนาคม - กันยายน 2560
สอบราคาจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) ประกาศเลขที่ 078/2560
ราคากลาง ค่าอะไหล่ จำนวน 3 รายการ ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย.60