Download (PDF, 276KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องผสม Stationary Mixer ขนาดไม่น้อยกว่า 14 คิว จำนวน 1...
จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบภายใต้การส่งเสริมของ อ.ส.ค. โดยวิธีตกลง
สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารA4 80แกรม จำนวน 3,000 รีม ประกาศเลขที่ 079/2560
จ้างจ้างเหมาแรงงาน จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวส. และไม่จำกัดวุฒิ เพื่อปฏิบัติงาน ณ แผนกทรัพยากรบุคคล กองบร...