Download (PDF, 282KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อบ่อน้ำเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
สอบราคาซื้อถุงบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 3 รายการ ประกาศเลขที่ 050/2560
สอบราคาซื้อถุงบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์จำนวน 3 รายการ ประกาศเลขที่120/2560
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร SUCCESSORS DEVELOPMENT