วันนี้ (วันที่ 19 มกราคม 2559) เวลา 09.00 น. นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM. ของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 1/59 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานภาคกลาง อ.ส.ค. สระบุรี โดยมีหัวหน้ากองแผนงานฝ่ายนโยบายและแผนงาน เป็นเลขานุการ และมี กรรมการเข้าครบองค์ประชุม

ประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM.