Download (PDF, 5.42MB)

เนื้อหาอื่น

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบภายใต้การส่งเสริมของ อ.ส.ค. โดยวิธีตกลง
ราคากลางโครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายการตลาดฯ
ราคากลางจ้างเหมาแรงงานวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง จำนวน 1 อัตรา ประจำแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล