เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อแท้งค์เก็บน้ำนมดิบและพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 50,000 ลิตร
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ Double Chop จำนวน 1 เครื่อง ประกาศเลขที่ 059/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อฟิล์มห่อนมUHTขนาด250 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการประกาศเลขที่ 041/2560
ผู้ชนะเสนอราคาซื้อโซดาไฟน้ำขนาดบรรจุ 30 จำนวน 63,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 117/2560