Download (PDF, 2.21MB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลการเกษตร ประกาศเลขที่ 014/2560
จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบภายใต้การส่งเสริมของ อ.ส.ค. โดยวิธีตกลง
ราคากลาง จ้างเหมาขนส่งนมโรงเรียนให้กับจังหวัดปัตตานี เทอม2/2559 โดย สหกรณ์โคนมฯ อ่าวน้อย
สอบราคาซื้อโซเดียมซีลีไนท์ จำนวน 1,500 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 091/2560