Download (PDF, 3.34MB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงใหม่ และปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงต่ำ ประกาศเลขที่ 019/2560
จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑98 หมู่ 3 ตำบลคลองม...
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อโคบอลท์ซัลเฟต จำนวน 500 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 070/2560
ราคากลาง จ้างเหมาขนส่งนมระหว่างภาค ตั้งแต่ มิถุนายน - กันยายน 2560