Download (PDF, 2.2MB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อหลอดดูดนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิด 50 หลอด/ชุด จำนวน 450,000 ชุด เลขที่ 150/2559
จ้างเหมาประกอบหัวรถลากพร้อมพ่วง จำนวน 1 คัน โดยวิธีพิเศษ
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำชั้นวางผลิตภัณฑ์นม (Rack 4 ชั้น) จำนวน 1,840 ช่อง พร้อมติดตั้ง ณ องค์กา...
ยกเลิกประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุนม UHT48x125Slim TD Autoด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์ ประกาศที่ 036/2560