วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ได้ร่วมกิจกรรมส่งสายใยสู่น้องๆวัดพระบาทน้ำพุกับพนักงาน อ.ส.ค. ที่บริจาคนมล๊อตแรก คิดเป็นมูลค่า 45,000 บาท ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ กรุงเทพฯ และครั้งต่อไปจะส่งมอบ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ได้ร่วมกิจกรรมส่งสายใยสู่น้องๆวัดพระบาทน้ำพุกับพนักงาน อ.ส.ค. ที่บริจาคนมล๊อตแรก คิดเป็นมูลค่า 45,000 บาท ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ กรุงเทพฯ และครั้งต่อไปจะส่งมอบ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ได้ร่วมกิจกรรมส่งสายใยสู่น้องๆวัดพระบาทน้ำพุกับพนักงาน อ.ส.ค. ที่บริจาคนมล๊อตแรก คิดเป็นมูลค่า 45,000 บาท ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ กรุงเทพฯ และครั้งต่อไปจะส่งมอบ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ได้ร่วมกิจกรรมส่งสายใยสู่น้องๆวัดพระบาทน้ำพุกับพนักงาน อ.ส.ค. ที่บริจาคนมล๊อตแรก คิดเป็นมูลค่า 45,000 บาท ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ กรุงเทพฯ และครั้งต่อไปจะส่งมอบ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ได้ร่วมกิจกรรมส่งสายใยสู่น้องๆวัดพระบาทน้ำพุกับพนักงาน อ.ส.ค. ที่บริจาคนมล๊อตแรก คิดเป็นมูลค่า 45,000 บาท ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ กรุงเทพฯ และครั้งต่อไปจะส่งมอบ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ได้ร่วมกิจกรรมส่งสายใยสู่น้องๆวัดพระบาทน้ำพุกับพนักงาน อ.ส.ค. ที่บริจาคนมล๊อตแรก คิดเป็นมูลค่า 45,000 บาท ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ กรุงเทพฯ และครั้งต่อไปจะส่งมอบ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ได้ร่วมกิจกรรมส่งสายใยสู่น้องๆวัดพระบาทน้ำพุกับพนักงาน อ.ส.ค. ที่บริจาคนมล๊อตแรก คิดเป็นมูลค่า 45,000 บาท ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ กรุงเทพฯ และครั้งต่อไปจะส่งมอบ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ได้ร่วมกิจกรรมส่งสายใยสู่น้องๆวัดพระบาทน้ำพุกับพนักงาน อ.ส.ค. ที่บริจาคนมล๊อตแรก คิดเป็นมูลค่า 45,000 บาท ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ กรุงเทพฯ และครั้งต่อไปจะส่งมอบ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ได้ร่วมกิจกรรมส่งสายใยสู่น้องๆวัดพระบาทน้ำพุกับพนักงาน อ.ส.ค. ที่บริจาคนมล๊อตแรก คิดเป็นมูลค่า 45,000 บาท ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ กรุงเทพฯ และครั้งต่อไปจะส่งมอบ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ได้ร่วมกิจกรรมส่งสายใยสู่น้องๆวัดพระบาทน้ำพุกับพนักงาน อ.ส.ค. ที่บริจาคนมล๊อตแรก คิดเป็นมูลค่า 45,000 บาท ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ กรุงเทพฯ และครั้งต่อไปจะส่งมอบ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ได้ร่วมกิจกรรมส่งสายใยสู่น้องๆวัดพระบาทน้ำพุกับพนักงาน อ.ส.ค. ที่บริจาคนมล๊อตแรก คิดเป็นมูลค่า 45,000 บาท ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ กรุงเทพฯ และครั้งต่อไปจะส่งมอบ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ได้ร่วมกิจกรรมส่งสายใยสู่น้องๆวัดพระบาทน้ำพุกับพนักงาน อ.ส.ค. ที่บริจาคนมล๊อตแรก คิดเป็นมูลค่า 45,000 บาท ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ กรุงเทพฯ และครั้งต่อไปจะส่งมอบ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ได้ร่วมกิจกรรมส่งสายใยสู่น้องๆวัดพระบาทน้ำพุกับพนักงาน อ.ส.ค. ที่บริจาคนมล๊อตแรก คิดเป็นมูลค่า 45,000 บาท ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ กรุงเทพฯ และครั้งต่อไปจะส่งมอบ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ได้ร่วมกิจกรรมส่งสายใยสู่น้องๆวัดพระบาทน้ำพุกับพนักงาน อ.ส.ค. ที่บริจาคนมล๊อตแรก คิดเป็นมูลค่า 45,000 บาท ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ กรุงเทพฯ และครั้งต่อไปจะส่งมอบ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ได้ร่วมกิจกรรมส่งสายใยสู่น้องๆวัดพระบาทน้ำพุกับพนักงาน อ.ส.ค. ที่บริจาคนมล๊อตแรก คิดเป็นมูลค่า 45,000 บาท ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ กรุงเทพฯ และครั้งต่อไปจะส่งมอบ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

เนื้อหาอื่น

อ.ส.ค.ส่งมอบความห่วงใย และกำลังใจ ด้วยนมไทยเดนมาร์ค ให้ผู้ประสบอุทกภัยในเขต จังหวัด นครศรีธรรมราช
วันที่ 13 เมษายน 2560 สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
วันที่ 15 เมษายน 2560 ประชาชนเดินทางกลับ และแวะที่จุดพัก ศูนย์บริการประชาชนณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น
สัมนาเชิงปฏิบัติการ Business Process Management ( BPM ) ปี 2560