Download (PDF, 2.27MB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ Single Chop จำนวน 1 เครื่อง ประกาศเลขที่ 058/2560
ราคากลาง ค่าอะไหล่ ค่าวัสดุ และค่าแรง service ปั๊มลม ก.ค.-ก.ย.60
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกำมะถัน จำนวน 18,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 086/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง