ประกาศรายชื่อผู้เสนองานที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นและมีสิทธิ์ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา

โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์ค

ติดต่อสอบถาม

089-901-8024

ณภัทร (ผู้ประสานงาน)

Download (PDF, 1015KB)

เนื้อหาอื่น

จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามกรอบ SEPA โดยวิธีตกลง
สอบราคาซื้อโซเดียมซีลีไนท์ จำนวน 1,500 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 091/2560
จ้างแรงงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 1 คน เพื่อปฎิบัติ ณ แผนกจัดซื้อจัดจ้าง กองพัสดุ ฝ่ายพัสดุแ...
จ้างเหมาแรงงานภายนอกทั่วไปผลิตแร่ธาตุพรีมิกซ์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ แผนกอาหารโคนม กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยแ...