นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (ประธานกรรมการ อ.ส.ค.)

นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (ประธานกรรมการ อ.ส.ค.)

 

นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (ประธานกรรมการ อ.ส.ค.)

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ 10 มิถุนายน 2498

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2516
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2520
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2528
  (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค.2525
 • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธ.ค.2529
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค.2533
 • เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่4 ปี พ.ศ.2539
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธ.ค.2540
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค.2544
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา 5 ธ.ค.2545
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธ.ค.2548
 • เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่2 7 มี.ค.2549

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 18 ต.ค. 2543
 • ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 จังหวัดพิษณุโลก 29 ม.ค.2546
 • ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 จังหวัดราชบุรี 3 ก.พ.2546
 • รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 18 พ.ย.2548
 • เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1 พ.ย. 2550
 • เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา

[divider]

ดาวน์โหลดประวัติ

[divider]