นางจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ(กรรมการ อ.ส.ค. ผู้แทนสำนักงบประมาณ)

นางจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ(กรรมการ อ.ส.ค. ผู้แทนสำนักงบประมาณ)

นางจุฑาทิพย์  เตชชาติวนิช รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ(กรรมการ อ.ส.ค. ผู้แทนสำนักงบประมาณ)

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2497

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 
    • ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           
  • ปริญญาโท
    • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

                                            

[divider]

ดาวน์โหลดประวัติ

[divider]