พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.)

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.)

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค  แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.)วัน/เดือน/ปี เกิด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2508

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมศึกษา
  • โรงเรียนจิตรลดา
 • ปริญญาตรี
  • สถิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • เหรียญทอง สาขาสถิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท
  • สาขาOperations Research จาก Stanford Universitรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก
  • สาขา Management จาก Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) รัฐ Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • ที่ปรึกษานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท Thailand Privilege Card จำกัด
 • กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประเมินผล บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการนโยบายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จี
 • กรรมการ คณะกรรมการจัดตั้งบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • กรรมการ บริษัท Advanced Data Communications จำกัด
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทียบเท่า ข้าราชการพลเรือนระดับ 11)
 • ประธานคณะกรรมการสถิติแห่งชาติ

 

 • ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้สำหรับคนพิการ
 • รองประธานคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
 • รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • ผู้อำนวยการสำนักบริหาร บริษัท นารายณ์สากลประกันภัย จำกัด

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • รักษาการผู้อำนวยการสำนักธุรกิจและบริการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 • กรรมการ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 • รองประธานกรรมการมูลนิธิ คุณหญิงลักขณา แสงสนิท และบุตร
 • กรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา

ราชการพิเศษ

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์)
 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายบรรหาร ศิลปอาชา)
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม     (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ)
 • ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา