นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

นายนพดล  ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

วัน/เดือน/ปี เกิด วันที่ 3 มกราคม  พ.ศ. 2501

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี
  • (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • 16 มิ.ย. 2523 – 3 ธ.ค. 2527 พนักงานวิจัยตลาดตรี-โทงานสถิติ และแผนงาน ฝ่ายเลขานุการ อ.ส.ค.
 • 4 ธ.ค. 2527 – 30 ก.ย. 2530 หัวหน้างานสถิติและแผนงาน งานสถิติและแผนงาน ฝ่ายเลขานุการ
 • 1 ต.ค. 2530 – 31 ก.ค. 2532 หัวหน้าแผนกนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ
 • 1 ส.ค. 2532 – 31 ก.ค. 2533 รักษาการผู้จัดการสำนัก อ.ส.ค.สาขาภาคเหนือ
 • 1 ส.ค. 2533 – 2 เม.ย. 2537 ผู้จัดการสำนัก อ.ส.ค.สาขาภาคเหนือ
 • 3 พ.ค. 2537 – 6 พ.ย. 2537 ผู้จัดการสำนัก อ.ส.ค.สาขาภาคใต้ ปฏิบัติงานประจำสำนักผู้อำนวยการในหน้าที่ประสานงานการจัดตั้งโรงงานนม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • 7 พ.ย. 2537 – 31 พ.ค. 2541 หัวหน้าสำนักนโยบายและแผน อ.ส.ค.
 • 1 มิ.ย. 2541 – 10 ก.พ. 2542 หัวหน้าสำนักพัฒนาธุรกิจ อ.ส.ค.
 • 11 ก.พ. 2542 – 30 พ.ย. 2543 หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมกิจการโคนม อ.ส.ค.
 • 1 ธ.ค. 2543 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค.
 • 1 พ.ย. 2553 – ปัจจุบัน (ธันวาคม 2554) รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.
 • 1 พ.ย. 2553 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ  ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

หน้าที่พิเศษ

 • โฆษก อ.ส.ค. ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฝ่ายนายจ้าง

 

[divider]

ดาวน์โหลดประวัติ

[divider]