ราคากลาง ค่ากระดาษบรรจุนมม 125 ซีซี จำนวน 11000000 แพค ประจำเดือนเม.ย.-มิ.ย.59