Download (PDF, 438KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลาง-น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว-12000-ลิตร-และค่าขนส่ง-ประจำเดือน-ธ.ค.59-ม.ค.60
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูง (Coaching for Talent Group) โดยวิธีตกลง
ราคากลางค่าจ้างเหมาขนส่งนม เทอม 1-2560 โดย บริษัทยกถาวรฯ
ซื้ออาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ชนิดเม็ดและชนิดผง จำนวน 6 รายการ ให้กับสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเห...