Download (PDF, 163KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อแท้งค์เก็บน้ำนมดิบและพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 50,000 ลิตร
จ้างเหมาแรงงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ แม่บ้าน ดูแลความสะอาดเรียบร้อยอาคารสำนักงานกลาง อ.ส.ค. มวกเหล็ก โ...
ราคากลางโครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการขายนมคิดดี ในห้างแม็คโคร โดยผ่านกิจกรรมชงชิม เฟส1
ราคากลาง ค่าอะไหล่ ค่า Original Plastic Pump เดือน ส.ค.-ก.ย.60