Download (PDF, 173KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อโคบอลท์ซัลเฟต จำนวน 500 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 070/2560
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2561 จำนวน 25 คน โดยวิธีพิเศษ
ซื้ออาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ชนิดเม็ดและชนิดผง จำนวน 6 รายการ ให้กับสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเห...
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกรดไนตริกขนาดบรรจุ1,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 118/2560