Download (PDF, 2.6MB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจัดซื้อถังขนส่งไนโตรเจน ขนาด 30 ลิตร จำนวน 2 ถัง
สอบราคาซื้อกล่องบรรจุนม UHTขนาด 36x200 cc. Slim (นมโรงเรียน) จำนวน 250,000 ใบ
ซื้ออาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ชนิดเม็ดและชนิดผง จำนวน 9 รายการ เพื่อจำหน่าย ในปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิ...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-...