วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นายพงศ์กานต์  หงสกุล ประธานคณะอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วยนายธนพิพัฒน์  ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR  เข้าร่วมการสัมมนาโครงการ บริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุกและส่งเสริมพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน  จ.เชียงใหม่ จัดโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสหภาพเเรงงานรัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค.  ซึ่งการเข้าร่วมสัมนาครั้งนี้ประธานคณะกรรมการ CG/CSR ได้แนะนำเเนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (CG)ในองค์กร  การจัดสัมนาครั้งนี้มีผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. เชียงใหม่เข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน

S__8314899 S__39419910 S__39419911 S__39419913