Download (PDF, 420KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลาง จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนส่งนมให้กับ บริษัทยกถาวร จำกัด ตั้งแต่เดือนเม.ย.-ก.ย.60
สอบราคาซื้อโซดาไฟน้ำความเข้มข้น 50%ขนาดบรรจุ 1,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่116/2560
จ้างแรงงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม จำนวน 1 อัตรา
ราคากลาง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ แผนกคลังสินค้า 1 อัตรา