Download (PDF, 451KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อถุงบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 3 รายการ เลขที่ 149/2559
ราคากลาง จ้างเหมาขนส่งนมโรงเรียนให้กับจังหวัดนราธิวาสและสตูล เทอม2/2559 โดย สหกรณ์โคนมพัทลุง
ประกวดราคาซื้อชั้นวางผลิตภัณฑ์ (Drive-in Rack) ขนาด ๔ ชั้น พร้อมติดตั้งภายในคลังพื้นที่ขนาด ๘๐๐ ตารา...
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแผนกฟาร์มอินทรีย์ เลขที่ 008/2561