Download (PDF, 391KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อโซดาไฟน้ำ บรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 72,000 กิโลกรัม เลขที่ 152/2559
ราคากลาง จ้างเหมาขนส่งนมโรงเรียนให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทอม2/2559 โดยคุณจุมพล สุวรรณมณี
สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารA4 80แกรม จำนวน 3,000 รีม ประกาศเลขที่ 079/2560
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. (นมโรงเรียน) จำนวน 400,000 ใบ ด้วยวิธีการทาง...