Download (PDF, 1.51MB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อโอพีพีเทป จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 146/2559
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อไดแคลเซียมฟอสเฟต จำนวน 600,000 กิโลกรัม
ซื้ออาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ชนิดเม็ดและชนิดผง จำนวน 9 รายการ เพื่อจำหน่าย ในปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิ...
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการทบทวนโครงสร้างและอัตรากำลัง อ.ส.ค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง