Download (PDF, 1.56MB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขาตลาด อ.ส.ค. ประกาศเลขที่ 015/2560
จ้างก่อสร้างรั้วคาวบอยทางเข้านิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมสาย 1 พร้อมประตูที่เป็นทางผ่านเข้าออก จำนวน 4 ป...
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHTขนาด200 มิลลิเมตร ประกาศเลขที่ 098/2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อส...