Download (PDF, 362KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงใหม่ และปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงต่ำ ประกาศเลขที่ 019/2560
จ้างโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โ...
จัดซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 48x125 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 380,000 ใบ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 1.งานบริการรื้อย้ายเครื่องโฮโมและตู้ควบคุมที่มวกเหล็ก 2.การติดตั้่งระบบเครื่องโ...