Download (PDF, 191KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาก่อสร้างรั้วอาคารโรงงาน สูง 2 เมตร ยาว 210 เมตร
สอบราคาซื้อเทลเลอร์ลงหญ้าสดแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 250 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำรั้วทางเข้า-ออกบริเวณหน้าอาคารหอแดง ประกาศเลขที่ 080/2560