Download (PDF, 2.27MB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอก เพื่อเลี้ยงลูกโค ณ องค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 1...
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องผสม Stationary Mixer ขนาดไม่น้อยกว่า 14 คิว จำนวน 1...
จัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว พร้อมค่าขนส่ง จำนวน 216,000 ลิตร
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณเขาตาแป้นทางเข้านิคมสร้างตนเอง สาย 1 ถึงทางแยกเข้าหลังอาคารรับเสด็จ