Download (PDF, 3.11MB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล่องนมUHT48x125cc.slim(นมไทย-เดนมาร์ค) ประกาศที่117/2559
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อเทลเลอร์ลงหญ้าสดแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประกาศเลขที่ 060/2560
จัดซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. (นมโรงเรียน) จำนวน 400,000 ใบ โดยวิธีพิเศษ
จ้างงานซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณอาคารรับเสร็จฯ หน้าทางขึ้นซุ้มประตูโค้ง ถนนรอบอาคารสำนักงาน ฝ่ายท่องเที...