Download (PDF, 4.3MB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 3,100 รีม เลขที่ประกาศ 013/2560
ราคากลาง-น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว-12000-ลิตร-และค่าขนส่ง-ประจำเดือน-ธ.ค.59-ม.ค.60
ราคากลางการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่นมไทย-เดนมาร์คคิดดีและของที่ระลึก
ซื้ออาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ชนิดเม็ดและชนิดผง จำนวน 9 รายการ เพื่อจำหน่าย ในปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิ...