Download (PDF, 2.72MB)

เนื้อหาอื่น

จ้างปรับปรุงห้องทำงานสำหรับประธานกรรมการ อ.ส.ค. โดยวิธีพิเศษ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 200 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ
ยกเลิกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อกล่องนมUHT36x200cc.(ไทย-เดนมาร์ค)Slim เครื่องอัตโนมั...
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 48x125 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 380,000 ใบ ด้วยว...