Download (PDF, 134KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอก เพื่อเลี้ยงลูกโค ณ องค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ 1...
จ้างก่อสร้างปรับปรุงงานเทพื้นลานคอนกรีต ลานเอลิคอปเตอร์ ที่ 3และ4 บริเวณเขาตาแป้น โดยวิธีพิเศษ
ราคากลาง จ้างเหมาปฏิบัติงาน ณ แผนกการตลาดฯ วุฒิ ปวส. จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ ต.ค.60-ก.ย.61
จ้างเหมาเก็บขยะภายในสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง