Download (PDF, 492KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อปั๊มลม Oil Free ขนาดMotor ไม่น้อยกว่า 75 KW
จ้างตรวจสุขภาพพนักงานและพนักงานจ้าง ประจำปี 2560
ราคากลางการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่นมไทย-เดนมาร์คคิดดีและของที่ระลึก
]ราคากลาง จ้างเหมาปฏิบัติงานตรวจปฏิบัติการและกระบวนการผลิต คุณวุฒิ ม.6 จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่ ต.ค.60-...