Download (PDF, 486KB)

เนื้อหาอื่น

จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียนของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ...
ราคากลาง ไฮโดรเจนฯ ชนิดปลอดเชื้อ จำนวน 220 ถัง ประจำเดือนม.ค.-ก.พ.60
ประกวดราคาซื้อฟิล์มยืด จำนวน 15,200 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 054/2560
จัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว พร้อมค่าขนส่ง จำนวน 216,000 ลิตร