Download (PDF, 196KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อปั๊มลม Oil Free ขนาด Motor ไม่น้อยกว่า 75 kW พร้อมอุปกรณ์แ...
ยกเลิกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อกล่องนมUHT36x200cc.(ไทย-เดนมาร์ค)Slim เครื่องอัตโนมั...
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2561 จำนวน 25 คน โดยวิธีพิเศษ
สอบราคาซื้อกากถั่วเหลือง จำนวน 70, 840 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 124/2560