Download (PDF, 316KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างพัฒนาระบบ MIS (Management Information System)ประกาศเลขที่ 077/2560
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้ออุปกรณ์ระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Vi...
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห...
จ้างเหมาแรงงาน จำนวน 14 อัตรา เพื่อปฎิบัติงาน ณ แผนกอาคารสถานที่ ฝ่ายพัสดุและบริการ