องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งชั้นวางผลิตภัณฑ์นม (Rack 4 ชั้น) เพื่อรองรับน้ำหนัก 1,200 กิโลกรัม ขนาด…ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งชั้นวางผลิตภัณฑ์นม (Rack 4 ชั้น)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อวัสดุปรุงรสโกโก้ จำนวน 23,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อหลอดดูดนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิด50 หลอด/ชุด จำนวน 300,000 ชุด ประกาศเลขที่112/2560
จัดซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. (นมโรงเรียน) จำนวน 400,000 ใบ
ราคากลางจัดทำเสื้อคอกลม "เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ-ไทยเดนมาร์ค มินิ-ฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่ 8"